O mně

Mgr. Edith Čonosováedita_1

*1978

 

Profesní zájmy

 • lexikografie
 • terminologie a terminografie
 • slovotvorba
 • kontrastivní lingvistika
 • korpusová lingvistika

 

Vzdělání

 • 1997: maturita na gymnáziu Arabská v Praze 6
 • 1997 – 2004: Mgr. studium oborů Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura na FF UK

 

Praxe

 • 2004 – 2011: členka týmu oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR – základní zpracování substantiv
 • 2002 – 2011: spolupráce na Velkém německo-českém akademickém slovníku – redakční práce, zpracování substantiv, korektury
 • 2013 – 2016: spolupráce na budování dialektálního korpusu mluveného jazyka ÚČNK FF UK – přepisy nahrávek, redakční práce

 

Projekty

členka řešitelského týmu
 • 2003–2011: GA ČR: Velký německo-český akademický slovník, vedení: PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
 • 2010: Problém času v humanitních a sociálních vědách (projekt řešený na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod číslem 261107 a financovaný z prostředků tzv. specifického vysokoškolského výzkumu): spolupráce na podprojektu řešitele Mgr. M. Šemelíka Materiálová studie k aktuálnímu stavu lingvistického srovnání češtiny a němčiny
 • 2009–2011: Principy a metody tvorby výkladového slovníku: oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR a Oddelenie súčasnej lexikológie a lexikografie JÚĽŠ SAV

 

Konference, workshopy a přednášky

 • 26. 11. 2009 – workshop se slovenskými kolegy z JÚL’Š SAV Bratislava na téma „Aktuální otázky budování lexikální databáze Praled“ (organizace)
 • 21. – 22. 9. 2010 – workshop se slovenskými kolegy z JÚL’Š SAV Bratislava na téma „Česká a slovenská výkladová lexikografie počátku 21. století“ (organizace)

 

 • 17. 2. 2010 – konference ke 100. výročí založení KMF, FF UK: příspěvěk – Edith Čonosová, Věra Marková, Martin Šemelík: Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje
 • 26. 11. 2009 – workshop se slovenskými kolegyz JÚL’Š SAV Bratislava, Praha: příspěvek – Zpracování zdrobnělin v LDB Pralex se zaměřením na jejich typy

 

Publikace

 • BIRKHAHNOVÁ, E.: Botanická terminologie ve velkém všeobecném německo-českém překladovém slovníku. In: VARIA XIV. Zborník materiálov zo XIV. Kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. – 10. 12. 2004). Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2006, s. 147–149.
 • BIRKHAHNOVÁ, E.: Aktuální vývoj terminologie. In: Sociálne vedy a humanistika očima mladých. Zborník zo stretnutia v Třešti 14. – 16. 3. 2005. Bratislava, Veda 2006. s. 227–229.
 • BIRKHAHNOVÁ, E. – CHUDOMELOVÁ, V.: The Possibilities of the Lexicographic Description of terms in the Lexical database LEXIKON 21. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Slovanské a východoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní. Fourth International Seminar. Bratislava, 25–27 October 2007. Proceedings. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2007, s. 13–20.
 • BIRKHAHNOVÁ, E. – CHUDOMELOVÁ, V.: K návrhu lexikografického popisu termínů v lexikální databázi LEXIKON 21. In: Lexikografie v kontextu informační společnosti. Sborník příspěvků z pracovního setkání Praha, 4. – 6. 6. 2007. Praha, Ústav pro jazyk český, v. v. i., 2008, s. 47–57.
 • ČONOSOVÁ, E.: Zpracování zdrobnělin v lexikální databázi Pralex. In: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Brno, Tribun EU, 2011, s. 51–57.
 • MARKOVÁ, Věra / ŠEMELÍK, Martin / ČONOSOVÁ, Edita. Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. In: Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. 1. vyd. Praha: Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 131–144. ISBN 978–80–7394–256–4. ISSN 0577–3768.