O mně

Mgr. Tomáš Koptík (*1987)      tk

 

 

 

 

 

Vzdělání:

2007 – 2011          bakalářské studium oboru němčina – čeština na FP TU v Liberci

2011 – 2014          magisterské studium oboru německý jazyk a literatura na FF UK v Praze (Diplomová práce: Korpusová analýza adjektivních afixoidů a jejich lexikografické zpracování v dvoujazyčných německo-českých slovnících)

 

Další praxe:

2014 – 2017       Kruh moderních filologů, člen organizačního výboru

2012 – dosud     Člen Lexikografické sekce Ústavu germánských studií FF UK v Praze, spolupráce na vznikajícím “Velkém německo-českém akademickém slovníku”

 

Členství v organizacích:

 • Kruh moderních filologů
 • Svaz germanistů ČR
 • Jazykovědné sdružení

 

Oblasti vědeckého bádání a zájmu:

 • Lexikologie němčiny
 • Lexikografie
 • Korpusová lingvistika (hl. lexikografické a didaktické účely)
 • Kontrastivní lingvistika (němčina, čeština, nizozemština)

 

Odborná činnost:

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

 • Bezdíčková, Alžběta/Koptík, Tomáš/ Vachková, Marie (2012): Früh übt sich, wer ein Lexikograph werden will… Zur Einbeziehung der Germanistikstudierenden in ein korpusbasiertes Projekt. In: XXIV ročenka Kruhu moderních filologů, 57-64.
 • Bezdíčková, Alžběta/Koptík, Tomáš (2014): jubilejní konference Institutu pro německý jazyk v Mannheimu (Institut für deutsche Sprache) 11. – 13. 3. 2014. In: Ročenka Kruhu moderních filologů.
 • Kolářová, Martina/Koptík, Tomáš/Tumanová, Evgenia (2013): Prager Germanistische Studententagung (PRAGESTT). Konference mladých germanistů. Praha 14. – 16. 3. 2013, Ústav germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. In: Ročenka kruhu moderních filologů. http://kmof.cz/docs/PRAGESTT_zpravaFinal.pdf
 • Koptík, Tomáš (2013): Ke korpusové analýze adjektivních afixoidů v současné němčině a jejich zpracování ve Velkém německo-českém akademickém slovníku. In: Bohemica Olomucensia.
 • Koptík, Tomáš/Šemelík, Martin (2014): Uwe Quasthoff (2010): Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen. In: Linguistica Pragensia 01/2014.
 • Koptík, Tomáš (2014): Korpusová lingvistika 2014 – 20 let mapování češtiny. In: XXV. ročenka Kruhu moderních filologů, 95-97.
 • Koptík, Tomáš/ Šemelík Martin (2014): Hoffmann, Ludger (2013): Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. In: XXV. ročenka Kruhu moderních filologů, 98-101.
 • Kloudová, Věra/Koptík, Tomáš/Šemelík, Martin (2016): K novým možnostem zprostředkování slovní zásoby ve výuce němčiny jakožto cizího jazyka. In: Cizí jazyky.
 • Bezdíčková, Alžběta/Koptík, Tomáš/Šemelík, Martin (2016): Gramatická variace pod drobnohledem. Zpráva z 52. konference IDS Mannheim. In: Časopis pro moderní filologii 2/2016.
 • Bezdíčková, Alžběta / Koptík, Tomáš/ Šemelík, Martin (2017): Verlierer gibt es hier also keine oder usage notes in ausgewählten Wörterbüchern. In: Germanistica Pragensia XXIV (AUC Philologica).
 • Koptík, Tomáš/Šemelík, Martin (2017 – v tisku): František Štícha (2015): Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Academia. In: Slovo a slovesnost.

 

PŘEKLADY:

 • Hauser, Uwe (2015): Jan Hus Pravda vítězí. Verlag 89, Karlsruhe, 54 s.
 • Filipec, Josef (2016 – v tisku): K problematice konfrontace české a německé slovní zásoby. Ústav pro jazyk český AV ČR.

 

PŘÍSPĚVKY PŘEDNESENÉ NA KONFERENCÍCH A WORKSHOPECH:

 • Korpusanalyse der adjektivischen Affixoide im Gegenwartsdeutsch. Prager Germanistische Studententagung – PRAGESTT. Philosophische Fakultät, Karls-Universität Prag, 16. März 2013.
 • Korpusová analýza adjektivních afixoidů v současné němčině a jejich zpracování ve Velkém německo-českém akademickém slovníku. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 6. května 2013.
 • Korpusová analýza adjektivních slovotvorných morfémů a jejich inventarizace ve Velkém německo-českém akademickém slovníku. Workshop Lexikografické sekce ÚGS FF UK V Praze, 29. listopadu 2013.
 • Zum Enzyklopädischen Deutsch-böhmischen Wörterbuch von J. V. Sterzinger. Prager Germanistische Studententagung – PRAGESTT. Philosophische Fakultät, Karls-Universität Prag, 22. März 2014.
 • Slovotvorba v Encyklopedickém německo-českém slovníku J.V. Sterzingera. Workshop Lexikografické sekce ÚGS FF UK V Praze, 27. června 2014.
 • Aktuality z Lexikografické sekce Ústavu germánských studií. Přednáška pro Jazykovědné sdružení v Praze, 9. 10. 2014.
 • K roli tzv. afixoidů v germanistické slovotvorbě. Přednáška pro Kruh moderních filologů v Praze, 19. 12. 2014.
 • Wortbildungsmittel in der Deutsch-tschechischen lexikalischen Datenbank. Přednáška pro Kruh moderních filologů v Praze, 29. 10. 2015.
 • Es werde ein deutsch-tschechisches Wörterbuch der Wortbildungsmittel! Prager Germanistische Studententagung – PRAGESTT. Philosophische Fakultät, Karls-Universität Prag, 18. März 2016.
 • Fehler und pädagogische Lexikographie. Zu usage notes in ausgewählten Wörterbüchern. Zentrum und Peripherie. Tagung des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik. 25. – 27. 5. 2016, Opava.
 • Zur Entstehung des deutsch-tschechischen Wörterbuchs der Wortbildungsmittel. Linguistisches Kolloquium am Lehrstuhl für Germanistik der Philosophischen Fakultät in Ostrava. 9. 11. 2016, Ostrava.
 • Hegelei není Hegelovo vejce!“ Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Wortbildungsmittel. Přednáška pro Kruh moderních filologů v Praze, 30.11.2016.
 • Korpuslinguistische Analyse deutscher komplexer Verben für didaktische und lexikographische Zwecke. Prager Germanistische Studententagung – PRAGESTT. Philosophische Fakultät, Karls-Universität Prag, 24.3. 2017.
 • Korpuslinguistische und lexikographische Analyse deutscher Präverbien am Beispiel des Verbs „durchsuchen“. Linguistisches Doktorandenkolloquium am Institut für Germanistik, Universität Hamburg. 22. 6. 2017.

 

GRANTOVÉ PROJEKTY A VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY:

 • 2012-2014, člen řešitelského týmu: Německo-česká lexikální databáze: Zpracování německých adjektiv on-line. Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (GAUK 566912/2012). (Vedení: Dr. M. Šemelík)
 • 2013-2014, hlavní řešitel: Korpusový popis adjektivních afixoidů v současné němčině. Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (VG086).
 • 2016-2017, hlavní řešitel: „Hegelei není Hegelovo vejce!“ Německo-český slovník slovotvorných prostředků. Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (VG109). (Spolupráce: Dr. M. Šemelík)
 • 2016-2018, hlavní řešitel, vedoucí řešitelského týmu: Německo-česká lexikální databáze: Slovesa online. Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (GAUK 197116/2016). (Spolupracovníci: M. Vacková, M. Šemelík, A. Bezdíčková)

 

(SPOLU)ORGANIZACE KONFERENCÍ:

 • Prager Germanistische Studententagung – PRAGESTT 2014-2017. Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.