česky | deutsch | english

Věra Marková

fotka Věry Markové
Ústav translatologie FF UK
Hybernská 3
110 00 Praha 1

e-mail: vera.markova.vm@gmail.com
mobil: (+420) 774 159 349

Jsem odbornou asistentkou na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde učím především kontrastivní lingvistiku (německou a českou gramatiku, lexikologii a stylistiku). Zároveň pracuji jako překladatelka a lektorka kurzů německého a českého jazyka.

Témata vědeckého zájmu

korpusová lingvistika • kontrastivní lingvistika • obecná lingvistika • lexikálně-syntaktické kontinuum • translatologická analýza

Projekty

Spolupodílím se na vzniku Velkého německo-českého akademického slovníku pod vedením doc. PhDr. Marie Vachkové, Ph.D. Mám na starosti správu substantivní a adjektivní databáze, tvorbu a revizi slovníkových hesel a další organizační práce.

Spolupracuji na projektu (Nové) Bibliografie k německo-českému srovnání pod vedením Mgr. Martina Šemelíka.

Vzdělání

říjen 2007 – září 2010
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií
obor: germánské jazyky a literatury
disertační práce: Zur Ermittlung der lexikalischen Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven
školitelka: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
září 2001 – září 2007
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
obor: český jazyk a literatura – germanistika
diplomová práce: Zur neuen Bestimmung von synonymischen Reihen mit Hilfe der korpuslinguistischen Tools (Self-Organizing Maps, Contrast Near-Synonyms)

Zahraniční stáže a konference

Publikace

Konference, přednášky a semináře

Pedagogická činnost

od února 2010
přednášky a semináře v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
září 2009 – červen 2010
přednášky a semináře na Katedře germanistiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
červen 2003 – dosud
lektorka kurzů němčiny a češtiny

Další zaměstnání

červen 2008 – červenec 2008
Ediční oddělení FF UK (Praha)
listopad 2007 – červen 2008
junior coordinator s němčinou a angličtinou
Team Trackers, s. r. o. (Praha)
2004 – dosud
překlady z němčiny do češtiny, korektury českých a německých textů