tisk | o projektu
Německo-Česká lexikální databáze: Adjektiva online

Výsledky vyhledávání: 'ausgezeichnet'

ausgezeichnet, aus|ge|zeich|net, aus|ge|zeich|net ikona značící heslo, které patří mezi 30000 nejfrekventovanějších

adj.
-er, -est(e)
atr. ano, adv. ano, pred. ano

A
výborný
vynikající
znamenitý

eine ausgezeichnete Leistung zeigen ukázat výborný/vynikající/znamenitý výkon
etw4/jmdn4 ausgezeichnet verstehen výborně rozumět čemu/komu
Der Lehrer versteht sein Fach ausgezeichnet. Učitel výborně ovládá svůj obor/ svému oboru výborně rozumí.
Er hat sehr deutlich gesprochen. Wir haben ihn ausgezeichnet verstanden. Hovořil velmi zřetelně. Výborně jsme mu rozuměli.
Die Stimmung war ausgezeichnet. Nálada byla výborná/vynikající/znamenitá.

B
vyznamenaný

international vielfach ausgezeichneter Film mnohokrát mezinárodně vyznamenaný film

SYNONYMA

exzellent, hervorragend, vortrefflich

 
© 2013nn Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lexikografická sekce Ústavu germánských studií FF UK
Adresa:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ÚGS, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1