tisk | o projektu
Německo-Česká lexikální databáze: Adjektiva online

Výsledky vyhledávání: 'dick'

dick, dick ikona značící heslo, které patří mezi 30000 nejfrekventovanějších

adj.
-er, -st
atr. ano, adv. ano, pred. ano

A
mohutný
tlustý
silný

ein dicker Baum silný strom
ein dickes Kind tlusté dítě
Du bist dick geworden. Ztloustl jsi./Přibral jsi.

B o míře
silný
tlustý
s velkým průřezem

ein dicker Teppich tlustý/silný koberec
eine dicke Staubschicht silná vrstva prachu
Die Bretter sollen 5 cm dick sein. Prkna mají být 5 cm silná.
Der Stoff ist zu dick. Látka je příliš silná/tlustá.

C
oteklý
nateklý
napuchlý

ein dicker Knöchel oteklý kotník
eine dicke Backe napuchlá tvář
Ihre Mandeln sind dick. Její mandle jsou nateklé.

D
hustý

eine viel zu dicke Soße příliš hustá omáčka
den Saft dick einkochen uvařit šťávu dohusta

E
hustý
neproniknutelný

in den dicken Verkehr geraten dostat se do hustého provozu
Ihr Haar ist sehr dick. Její vlasy jsou velmi husté.

F
silný
pevný
neodlučitelný

eine dicke Freundschaft pevné přátelství
Sie waren dicke Freunde. Byli nerozlučnými přáteli.

G
velmi

dick satt sein být velmi sytý/najedený

SYNONYMA

A massig
C angeschwollen
D steif
E dicht, undurchdringlich
F eng, vertraut
G sehr


ANTONYMA

A dünn


USTÁLENÁ SPOJENÍ

jn4/etw4 dick(e) haben/kriegen neform.
mít někoho/něčeho dost/plný zuby/plný kecky/po krk
něco/někoho nemít rád/nesnášet neutr.
Es geht nicht darum, dass ich es dick habe, es geht mir ums Prinzip. Nejde o to, že mi to vadí/že to nesnáším/že toho mám plný zuby, mně jde o princip.

es dick(e) haben neform. | být hodně bohatý
bejt v balíku/bejt prachatej/bejt zazobanej
mít peněz jako želez/mít peněz jako šlupek
Wer es dicke hat, kann dort ruhig einkaufen. Kdo je v balíku, ten tam může v pohodě nakupovat.
Es sollte aber keine hunderte von Euro kosten, da ich es nicht so dick habe. Nemělo by to ale stát stovky eur, protože já nejsem zrovna pracháč./protože já nemám moc peněz.

jn4 dick machen velmi neform.
zbouchnout někoho/udělat někomu dítě neform.
přivést někoho do jiného stavu neutr.
Ich hoffe, dass ich sie nicht dick gemacht habe. Doufám, že jsem jí nezbouchnul./že jsem jí nezadělal na dítě.

mit jm3 durch dick und dünn gehen
být s někým v dobrém i zlém/stát při někom v každé situaci
Es war immer zu spüren, dass die Fans mit ihrer Mannschaft durch dick und dünn gingen. Vždy bylo cítit, že fanoušci při týmu stáli v jeho dobrých i špatných časech.
Erst wenn sie bereit sind, zusammen durch dick und dünn zu gehen, dann sollten sie heiraten. Teprve až budou připravení stát při sobě v dobrém i ve zlém/za každé situace, teprve tehdy by se měli vzít.
Sein Vater ging für seine Firma durch dick und dünn. Jeho otec si kvůli své firmě prošel dobrým i zlým.

die Faxen dick(e) haben neform.
mít někoho/něčeho dost/plný zuby/plný kecky/po krk
něco/někoho nemít rád/nesnášet neutr.
Nachdem ich die Faxen endlich dick hatte, habe ich einen Brief verfasst, der an den Direktor ging. Když už jsem toho měl konečně dost, napsal jsem dopis řediteli.

dick auftragen neform., hanl.
přehánět/nadsazovat neutr.
Seine Lügen werden immer absurder und sind manchmal zu dick aufgetragen. Jeho lži jsou stále absurdnější a někdy už překračují všechny meze.

dicke Backen machen neform., hanl., zvl. reg.
naparovat se/nafukovat se/vytahovat se/dělat se důležitým neutr.
Er hat zwar dicke Backen gemacht, aber trotzdem konnte er nicht gewinnen. Sice se vytahoval/Sice si hrál na frajera, ale stejně nemohl vyhrát.

einen dicken Bauch (haben) obhroub.
bejt zbouchnutej/bejt v tom/bejt v jinym stavu neform.
být těhotný neutr.
Da war eine Frau mit einem dicken Bauch und sonst niemand. Byla tam zbouchnutá ženská a už nikdo jinej.

eine dicke Brieftasche (haben) neform.
(mít) oteklou šrajtofli/(bejt) zazobanej/prachatej
(mít) hodně peněz/(mít) peněz jako želez neutr.
Seine Mutter mit der dicken Brieftasche erfüllte ihm jeden Wunsch, und er hatte viele Wünsche. Jeho matka s oteklou šrajtoflí/Jeho prachatá matka mu splnila každý přání, a že jich měl hodně/a on měl hodně přání.

(Ach) du dickes Ei! neform. | výkřik z překvapení
Panebože!/Propána!/No nazdar!/Ty brďo!
To mě podrž!/No těpic!/Ty jo!
Ach, du dickes Ei! Wie siehst du aus? To snad není možný!/Pro Kristovy rány! Jak to vypadáš?

ein (dickes) Ei něco vážného, nepříjemného
vážná věc/na pováženou
sprosťárna/silný kafe neform.
Das ist ein dickes Ei - wir haben sehr hohe Auslagen, ohne gespielt zu haben. To je dost nepříjemné/To je vážná věc - máme velmi vysoké výdaje a ani jsme si nezahráli.
Dass mir hier vorgeworfen wird, dass ich lüge, ist ein dickes Ei. To, že se mi tu vyčítá, že lžu, je pěkně sprostý./je na pováženou.

ein (dickes) Ei něco výborného, vynikajícího
paráda/senzace
hustý/skvělý/perfektní neform.
Na, das ist ein dickes Ei! Dieses kleine Dorf kämpft um einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde. No, to je věc!/To je hustý! Tahle malá vesnice bojuje o místo v Guinessově knize rekordů.

dicke Eier (haben) obhroub. | o muži, silně toužit po pohlavním styku
(bejt) nadrženej (jak stepní koza/jako bejk)
(mít) plnej pytel
Wir haben eigentlich eine Fick-Beziehung und ich muss immer parat stehen, wenn er dicke Eier hat. My máme vlastně jenom horizontální/sexuální vztah a já musím bejt vždycky po ruce, když si chce vyprázdnit pytel.

Das dicke Ende kommt nach/noch. neform.
To nejhorší nás teprve čeká./To ještě (zdaleka) není všecko.
Manche glauben, dass sie günstig kaufen, aber oft kommt dann noch das dicke Ende nach. Mnozí věří, že kupují výhodně, ale to nejhorší teprve přijde.
Wir werden lieber sparen, das dicke Ende kommt noch. Budeme raději šetřit, to nejhorší nás teprve čeká.

ein dickes Fell bekommen neform. | získat duševní odolnost, stát se odolným
stát se otrlým/získat hroší kůži neutr.
Angst habe ich nicht. Man bekommt mit den Jahren ein dickes Fell. Strach nemám. Člověk se časem otrká./Člověk se s přibývajícími lety stane otrlejším.

ein dickes Fell haben neform. | být duševně odolný
mít hroší kůži/bejt otrlej
hodně snést/hodně vydržet neutr.
Du musst ein dickes Fell haben und sich nicht von derben Witzen schrecken lassen. Musíš mít hroší kůži/Musíš bejt otrlá a nenechat se zastrašit drsnejma vtipama.

ein dicker/großer Fisch neform. | hledaný nebo nějakým způsobem významný zločinec
velká ryba
Gestern ist der Polizei in Sachsen ein ganz dicker Fisch ins Netz gegangen. Včera chytila policie v Sasku opravdu velkou rybu./Včera saské policii v sítích uvízla opravdu velká ryba.

ein dicker/großer Fisch neform., žert. | někdo, kdo vyniká v určité oblasti
velký zvíře/velkej pán
Herr Wolf war mal ein dicker Fisch in der Filmbranche. Pan Wolf býval kdysi velký zvíře ve filmový branži.
Diese Firma ist ein recht großer Fisch im Bereich der IT-Sicherheit. Tahle firma je skutečnej machr/velkej hráč v oblasti IT bezpečnosti.

ein dicker Hund (sein) neform., hanl.
silný kafe neform.
(být) neuvěřitelný/neslýchaný/nestydatý neutr.
Das ist ein ganz dicker Hund, den ihr euch da erlaubt habt! To je neslýchaná drzost, co jste si dovolili!

klar wie dicke Tinte sein neform., žert.
bejt jasný jak facka/úplně jasný
být nabíledni/být nad slunce jasný/jasnější kniž.
Es ist so klar wie dicke Tinte, dass das nicht funktionieren kann. To je jasný jako facka, že to nemůže fungovat.

Es ist/herrscht dicke Luft. neform.
Je napjatá atmosféra./Je dusno./Panuje špatná nálada. neutr.
Nach der zweiten Niederlage in Serie herrscht dicke Luft. Po druhé porážce v řadě bylo dost dusno./byla dost hustá atmosféra.

bei jm3 eine dicke/große/gute Nummer haben neform.
mít to u někoho dobrý/bejt u někoho dobře zapsanej
Weil ich in meiner Abteilung die meisten Nachzahlungen aufzuweisen hatte, hatte ich eine gute Nummer bei ihm. Protože sem ve svém oddělení moh vykázat největší doplatky, měl sem to u něj dobrý.

dicker/großer Onkel neform.
palec u nohy neutr.
Ich kann nicht so schnell gehen, da ich mir meinen dicken Onkel gebrochen habe. Nemůžu jít tak rychle, protože jsem si zlomil palec u nohy.

ein dickes Portemonnaie (haben) neform.
(mít) oteklou šrajtofli/(bejt) zazobanej/prachatej
(mít) peněz jako želez/peněz jako šlupek
(mít) hodně peněz neutr.
Wer ein dickes Portemonnaie besitzt, kann sich die Replik eines Mondanzuges kaufen. Kdo má tučné konto/Kdo neví, co s penězma/Kdo je hodně prachatej, může si koupit repliku měsíčního skafandru.

einen dicken/harten Schädel (haben) neform.
(bejt) tvrdohlavej/umíněnej/paličatej jak mezek/beran
postavit si hlavu/mít svojí hlavu/být svéhlavý neutr.
In diesem Prozess gewinnt die Person mit dem dicksten Schädel und der besten Sprache. V tomhle procesu vyhraje ten nejtvrdohlavější člověk s nejlepší řečí.

(Ach) du dicker Vater! neform. | výkřik z překvapení
Panebože!/Propána!/Ty brďo!/Těpic!
No nazdar!/To mě podrž!/Ty bláho!
Ach du dicker Vater! Und ich dachte, der Beitrag ist seriös. No to mě podrž!/No nazdar! A já sem si myslel, že ten příspěvek je seriózní.

den dicken Wilhelm spielen neform., zastaráv.
dělat (ze sebe) frajera/dělat machra neform.
naparovat se/dělat se důležitým neutr.
Es war schon immer so: nichts Tolles leisten, aber den dicken Wilhelm spielen. Vždycky to tak bylo: nic skvělýho nedokázat, ale dělat ze sebe frajera./dělat machra.

Die dümmsten Bauern haben/ernten die dicksten Kartoffeln. i úplný hlupák a lenoch může mít úspěch
Čím hloupější/blbější sedlák, tím větší brambory.
Nejhloupější sedlák má největší brambory.

Blut ist dicker als Wasser nejdůležitější jsou příbuzenské vztahy
Krev není voda.
Blut ist dicker als Wasser. Er glaubte vermutlich, seinen Sohn durch die seltsame Behauptung schützen zu können. Krev není voda. Nejspíš si myslel, že tím podivným tvrzením svého syna ochrání.

Ein dicker Hund západoněmecká filmová komedie, režie Franz Marischka, angl. What a Mess


 
© 2013nn Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lexikografická sekce Ústavu germánských studií FF UK
Adresa:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ÚGS, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1