tisk | o projektu
Německo-Česká lexikální databáze: Adjektiva online

Výsledky vyhledávání: 'ganz'

ganz, ganz ikona značící heslo, které patří mezi 30000 nejfrekventovanějších

adj.
A,B -er, -est


A spisovně jen u substantiv v singuláru
celý
celkový
úplný
všechen
všecek
veškerý

meine ganze Familie celá moje rodina
die ganze Welt celý svět
Wo warst du die ganze Zeit? Kdes byl (po) celou dobu? | Kdes (po) celou dobu byl?
Den ganzen Tag über war er weg. Celý den byl pryč.
im ganzen Land v celé zemi
Er hat sein ganzes Geld ausgegeben. Utratil/vydal všechny (své) peníze.
Sie hat uns nicht die ganze Wahrheit gesagt. Neřekla nám celou/úplně celou pravdu.
eine ganze Reihe von Vorteilen celá řada výhod
die ganzen Kosten tragen nést veškeré náklady
die ganze Adresse angeben uvést celou/plnou adresu
in ganz Europa v celé Evropě
in ganz Deutschland v celém Německu
Ganz London spricht davon. Mluví o tom celý Londýn.
in ganz Prag v celé Praze
einen sehr schönen Blick über ganz Prag haben mít velmi pěkný pohled přes celou Prahu
Auf die ganzen Fragen zu antworten war schwierig. Odpovídat na všechny ty otázky bylo těžký. nespis. u substantiv v plurálu
Ich musste meine ganzen Sachen zusammenpacken. Musela jsem si sbalit všechny své věci. nespis. také u substantiv v plurálu
Hast du das ganz aufgegessen? Snědls úplně všechno?
Das Kind ist die ganze Mutter. To dítě je celá máma.
Die Situation verlangt einen ganzen Mann. Situace si žádá celého muže. na plný úvazek, anebo "opravdového" muže
Er verlor sein ganzes Vermögen. Ztratil všechen svůj majetek.
Ich bin ganz deiner Meinung. Úplně s tebou souhlasím.
Das ist etwas ganz anderes. To je něco zcela jiného.

B jako neurčitá číslovka
celý
celistvý
dokončený
ukončený
skončený
dopsaný

eine ganze Zahl celé číslo
eine ganze Ausbildung úplné/dokončené vzdělání
ein ganzes Projekt ukončený projekt
ein ganzes Werk dokončené/dopsané dílo

C omezující u adjektiv
docela
vcelku
v podstatě

ganz gut docela dobrý
ganz viele Fragen stellen klást velmi mnoho otázek
ganz schön aussehen vypadat docela pěkně
ganz erfolgreich sein být docela úspěšný

D zesilující u adjektiv
velmi
zcela
úplně

ein ganz besonderes Geschenk zcela zvláštní dárek
nur ein ganz kleiner Anteil jen velmi malý podíl
etw. ganz groß feiern slavit něco značně velkolepě
seine ganz persönlichen Probleme jeho zcela osobní problémy
sich ganz gezielt vorbereiten zcela cíleně se připravovat
ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen vyvolat zcela odlišné reakce
Ich war ganz überrascht. Byl jsem zcela překvapen.
Er wurde ganz blass. Úplně zblednul.
Das entscheide ich ganz allein. To rozhodnu zcela sám.
Wir haben ganz sicher nicht betrogen. Zcela jistě jsme nepodváděli.
Das weiß ich ganz genau. To vím zcela přesně.
Wir danken ganz herzlich. Velmi srdečně děkujeme.
Alles muss ganz schnell gehen. Všechno musí jít velmi rychle.

E hovor.
značný
pořádný

eine ganze Menge značné množství
Es dauerte eine ganze Weile. Trvalo to značně dlouho.

F hovor. | ve spojení se základní číslovkou
necelý

noch ganze zehn Minuten ještě necelých deset minut
um ganze zehn Prozent steigen vzrůst o necelých deset procent
ganze 100 Dollar pro Monat verdienen vydělávat necelých 100 dolarů měsíčně

G
celý
celistvý
neporušený
uzavřený
nedělený

ganz bleiben zůstat celý
etw4 wieder ganz machen opravit něco | spravit něco

SYNONYMA

A gesamt, vollständig
B abgeschlossen, ungeteilt, vollständig
C einigermaßen, ziemlich
D sehr, überaus
G heil, unbeschädigt, unversehrt


USTÁLENÁ SPOJENÍ

ganz und gar
úplně/docela/zcela/naprosto
Dieses Buch hat mich ganz und gar enttäuscht. Tato kniha mě naprosto/zcela zklamala.

ganz und gar nicht
vůbec ne/naprosto ne/nijak/ani trochu
Das passt mir ganz und gar nicht. To se mi vůbec/nijak nehodí./To je mi k ničemu.
Dem Mädchen gefiel die Bemerkung ganz und gar nicht. Děvčeti se takové poznámky vůbec nelíbily./Dívce se takové řeči ani trochu nelíbily.

aufs Ganze gehen subst. | být odhodlaný, ochotný zkusit vše k dosažení svého cíle
jít do něčeho naplno/dát do něčeho všechno
jít do něčeho na plný pecky neform.
jít do něčeho na plný koule velmi neform.
Wer sich die Macht gewaltsam nimmt, der darf nicht erfolglos sein, der muss aufs Ganze gehen. Kdo se násilím dostane k moci, nesmí být neúspěšný, musí hrát o všecko/musí do toho dát všechno.
Er ist beruflich und privat immer aufs Ganze gegangen. Šel do všeho vždycky naplno jak v práci, tak i v osobním životě.

im Ganzen subst.
celkem (vzato)/vcelku/celkově/dohromady/v podstatě/vesměs/globálně vzato
Im Ganzen gesehen ist der bisherige Verlauf des Festivals nicht so schlecht. Celkem vzato není dosavadní průběh festivalu tak špatný.

im Großen und Ganzen subst.
celkem (vzato)/vcelku/celkově/dohromady/v podstatě/vesměs/globálně vzato
Diese Aussage wird durch die Analyse des Ministeriums im Großen und Ganzen bestätigt. Analýza ministerstva tento výrok v podstatě/vesměs potvrzuje.
Die Arbeitgeber haben im Großen und Ganzen kaum Sozialabgaben zu entrichten. Zaměstnavatelé nemusejí vcelku odvádět téměř žádné sociální dávky.

nichts Halbes und nichts Ganzes (sein) subst.
(být) takový polovičatý/(být) o ničem/za moc nestát
bejt takovej neslanej nemastnej neform.
Es heißt immer, dieses Studium sei nichts Halbes und nichts Ganzes. Někteří říkají, že tohle studium nemá valný smysl/je o ničem.
Dieser Film ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Tenhle film není nic moc./Tenhle film za moc nestojí.

voll und ganz
naprosto/zcela/úplně/plně/stoprocentně
Die Kommission ist nunmehr der Auffassung, dass ihr Dokument dieser Zielsetzung voll und ganz entspricht. Komise se domnívá, že dokument, který vypracovala plně odpovídá tomuto cíli.
Voll und ganz verstand er die Vorbehalte des Laien gegen seine Disziplin. Zcela chápal laikovy výhrady ke svému oboru.

ganze/gründliche Arbeit leisten/tun dělat hodně práce, dělat výbornou práci
odvést pořádný kus práce/odvést perfektní práci/pořádně zabrat
Der alte Mann hatte ganze Arbeit geleistet. Starý muž udělal pěkný kus práce.

ganzer Arsch voll obhroub.
plná prdel/tři prdele
hodně moc/spousta neutr.
Es gibt ja einen ganzen Arsch voll von Handbüchern dazu. K tomu je/jsou přece tři prdele příruček./K tomu je příruček jak nasráno.
Sie sucht nur jemanden, der den ganzen Arsch voll Geld hat. Hledá jenom někoho, kdo má plnou prdel peněz./Hledá jenom zazobanýho chlapa.

Du bist wohl nicht ganz/recht gescheit! neform.
Asi nemáš všech pět pohromadě!/Ses asi zbláznil!
Seš praštěnej/padlej na hlavu!
Ty to asi nemáš v hlavě v pořádku!/Ty jsi asi upad!
Du bist wohl nicht recht gescheit! Was sollen wohl die Leute denken, wenn ich mich mit dir sehen lasse? Ty jsi asi upad!/Seš normální? Co by si lidi pomysleli, kdyby mě s tebou viděli?

 
© 2013nn Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lexikografická sekce Ústavu germánských studií FF UK
Adresa:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ÚGS, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1