Publikace

Bibliografie našich lexikografických publikací

V tisku / v recenzním řízení

 • KOPTÍK, Tomáš: Ke korpusové analýze adjektivních afixoidů v současné němčině a jejich zpracování ve Velkém německo-českém akademickém slovníku. In: Bohemica Olomucensia.
 • ŠEMELÍK, Martin. Recenze: „Slovník anglických frázových sloves a odvozených jmenných složenin“ (Valeška, J.) XXVI. Ročenka Kruhu moderních filologů.

2016

 • ŠEMELÍK, Martin / BEZDÍČKOVÁ, Alžběta / KOPTÍK, Tomáš (2016): Verlierer gibt es hier also keine oder usage notes in ausgewählten Wörterbüchern. In: Germanistica Pragensia XXIV (AUC Philologica), číslo 4. S. 173–196.
 • ŠEMELÍK, Martin: Noch zu Ge-…(-e) vs. -(er)ei. Eine korpuslinguistische und lexikographische Betrachtung. Deutsche Sprache 3/44, S. 235-260.
 • ŠEMELÍK, Martin: Zu neuen Möglichkeiten der lexikographischen Erfassung von Wortbildungskonkurrenzen. Ge- vs. -werk korpuslinguistisch betrachtet. International Journal of Lexicography 2016; doi: 10.1093/ijl/ecw016, dostupné na: http://ijl.oxfordjournals.org/content/early/2016/05/14/ijl.ecw016.full?keytype=ref&ijkey=J1xzrgZZJovozuk
 • ŠICHOVÁ, Kateřina / ŠEMELÍK, Martin: Několik poznámek k současné německojazyčné frazeografii. Časopis pro moderní filologii 2/98, S. 241-253.

2015

 • ŠEMELÍK, Martin / ŠICHOVÁ, Kateřina. Recenze: „Idiomatik Deutsch-Englisch“ (Schemann, H. / Knight, P.). Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, 2015, 11 (1), 137–143. ISSN 1861–3950.
 • ŠEMELÍK, Martin: O jednom neobvyklém typu slovníků. Vesmír, 2015, 94 (9), 523–523. ISSN 0042–4544.
 • VACHKOVÁ, Marie. Recenze Valenz im Fokus. Grammatische und lexikographische Studien. Festschrift für Jacqueline Kubczak. Korpus – gramatika – axiologie, 2015, 11 (2), 83–89. ISSN 1804–137X.
 • VACHKOVÁ, Marie. Paradigmatik der deutschen Adjektive in der Großen lexikalischen Datenbank Deutsch-Tschechisch. Linguistica Pragensia, 2015, 25 (2), 103–115. ISSN 1805–9635.

2014

 • BEZDÍČKOVÁ, Alžběta: Frazeografická praxe v adjektivní databázi VNČAS. In: XXV. Ročenka Kruhu moderních filologů, Praha, 2014. S. 33–38.
 • BEZDÍČKOVÁ, Alžběta. Recenze: „Portál věnovaný českému jazyku: nechybujte.cz„. In: Jazykovědné aktuality. Ročník LI, číslo 1 a 2. Praha, 2014. S. 35–44.
 • HEJHALOVÁ, Věra: Komparative Phraseme aus korpuslinguistischer und lexikographischer Sicht, In: Acta universitatis Carolinae, Philologica 2/2014. Germanistica Pragensia XXIII. Festschrift für Eva Berglová, str. 83-95, ISSN: 0567-8269.
 • ŠEMELÍK, Martin: Deutsch-tschechische Übersetzungswörterbücher und deren Außentexte – Wortbildung des Deutschen im Fokus. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2014, 23 (2), 171–191. ISSN 0567-8269.
 • ŠEMELÍK, Martin: Behandlung der Wortbildungselemente in deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbüchern. Linguistik online, 2014, 14 (1), 55–86. ISSN 1615–3014. Dostupné na https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/1326
 • ŠEMELÍK, Martin: Qual der Wahl – Zur Wortbildung im Übersetzungswörterbuch. Deutsch als Fremdsprache, 2014, 51 (4), 205–214. ISSN 0011–9741.
 • ŠEMELÍK, Martin / KOPTÍK, Tomáš. Recenze: „Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen“ (Quasthoff, U.) Linguistica Pragensia, 2014, 24 (1), 87–91. ISSN 0862–8432.
 • ŠEMELÍK, Martin: Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch. Praha, 2014. Dizertační práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné na: https://is.cuni.cz/webapps/ zzp/detail/102313/
 • VACHKOVÁ, Marie. Z lexikografické dílny Velké německo-české lexikální databáze: Slovníkový příklad. Jazykovědné aktuality, 2014, 51 (3,4), 58–70. ISSN 1212–5326.

2013

 • BEZDÍČKOVÁ, Alžběta / KOPTÍK, Tomáš / VACHKOVÁ, Marie: Früh übt sich, wer ein Lexikograph werden will. In: XXIV. Ročenka Kruhu moderních filologů, Praha, 2013. S. 54–59.
 • HEJHALOVÁ, Věra: Stylistika v překladové frazeografii, In: Jazykovědné aktuality 50/2013, č. 3 a 4, str. 125-130.
 • ŠEMELÍK, Martin: Makrostrukturformen in deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbüchern. Einige Bemerkungen aus der DaF-Perspektive. In: Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Didaktik – Deutsch als Fremdsprache. 1 vyd. Brno: Svaz germanistů ČR, 2013, s. 125–138. ISBN 978–80–263–0377–0.
 • ŠEMELÍK, Martin / VACHKOVÁ, Marie / KLOUDOVÁ, Věra: Zur Erforschung und lexikographischen Erfassung der substantivierten Infinitive auf der Grundlage neuer korpusanalytischer Methoden. Aussiger Beiträge, 2013, 7 (1), 191–209. ISSN 1802–6419.
 • ŠEMELÍK, Martin: Slovotvorná synonymie v Německo-české lexikální databázi. K zachycení stylové příznakovosti pomocí Kookurenční databanky CCDB. Jazykovědné aktuality, 2013, 50 (3–4), 131–140. ISSN 1212–5326. Dostupné na: http://jazykovednesdruzeni.cz/JA_2013_3_4.pdf
 • ŠEMELÍK, Martin: Typographie im Dienste der Wortbildung. Zielsprache Deutsch, 2013, 40 (1), 17–31. ISSN 0341–5864.
 • VACHKOVÁ, Marie. K historii a současné praxi stylistických markerů v současné německé lexikografii a ve vznikající Německo-české lexikální databázi. Jazykovědné aktuality, 2013, 50 (3,4), 117–124. ISSN 1212–5326.

2012

 • HEJHALOVÁ, Věra. Recenze: „Syntagmatik im zweisprachigen Wörterbuch“ (Model, B. A.). Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2010. Lexikographica. Series maior, sv. 137. In: Jazykovědné aktuality, 49/2012 (č. 3 a 4), str. 147-151.
 • HEJHALOVÁ, Věra: Zur Integration von Phrasemen in ein allgemeines und phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Tschechisch aus kontrastiver und korpuslinguistischer Sicht. Praha, 2012. Dizertační práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
 • ŠEMELÍK, Martin: Nestbildung in einem Übersetzungswörterbuch. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2012, 22 (2), 133-142. ISSN 0567–8269.
 • VACHKOVÁ, Marie / KOPTÍK, Tomáš / BEZDÍČKOVÁ, Alžběta. Früh übt sich, wer ein Lexikograph werden will…Zur Einbeziehung der Germanistikstudierenden in ein korpusbasiertes Projekt. XXIV. Ročenka Kruhu moderních filologů, 2012, 24 (1), 57–64. ISSN 0577–3768.

2011

 • ČONOSOVÁ, Edita.: Zpracování zdrobnělin v lexikální databázi Pralex. In: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Brno, Tribun EU, 2011, s. 51–57.
 • ŠEMELÍK, Martin: Krátké zamyšlení nad bolestmi současné německo-české terminografie. Jazykovědné aktuality, 2011, XLVIII (1–2), 87-95. ISSN 1212–5326.
 • VACHKOVÁ, Marie. Das große akademische Wörterbuch Deutsch–Tschechisch : Ein erster Werkstattbericht. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 1. 198 s. ISBN 978–3–631–60567–7. Dostupné na: https://books.google.cz/books?id=5t5AVO8f8CUC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • VACHKOVÁ, Marie. Parallelkorpora und bilinguale Lexikographie. Eine Reflexion. In: VAŇKOVÁ, Lenka / RYKALOVÁ, Gabriela. Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform. 1 vyd. Brno: Tribun, 2011, 1, s. 95–103. ISBN 978–80–263–0098–4.
 • VACHKOVÁ, Marie. Recenze Henning Bergenholtz, Sandro Nielsen & Sven Tarp (eds): Lexicography at a Crossroads. Linguistica Pragensia (Ústav pro jazyk český AV ČR), 2011, 21 (1), 24–56. ISSN 0862–8432.
 • VACHKOVÁ, Marie / ŠEMELÍK, Martin / MARKOVÁ, Věra: InterCorp-Based Contrastive Linguistics in Lexicography, Research and Classroom. In: ČERMÁK, František. Korpusová lingvistika Praha 2011. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, Ústav českého národního korpusu, 2011, Studie z korpusové lingvistiky, sv. 14, s. 73–89. ISBN 978–80–7422–114–9.

2010

 • MARKOVÁ, Věra / ŠEMELÍK, Martin / ČONOSOVÁ, Edita: Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. In: Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. 1. vyd. Praha: Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 131–144. ISBN 978–80–7394–256–4. ISSN 0577–3768.
 • ŠEMELÍK, Martin. Recenze: „Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen“ (Heřman, K., Blažejová, M., Goldhahn, H. et al.) International Journal of Lexocography (2010) 23 (4), s. 486–491, doi:10.1093/ijl/ecq023, dostupné na: http://ijl.oxfordjournals.org/content/23/4/486.full?keytype=ref&ijkey=WSe3LV4kSnJU4H1
 • VACHKOVÁ, Marie. German-Czech parallel corpus and compilation of a bilingual dictionary. In: InterCorp: exploring a multilingual corpus. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, Studie z korpusové lingvistiky. 13, s. 235–252. ISBN 978–80–7422–042–5.
 • VACHKOVÁ, Marie. Projektmesse „Elektronische Lexikografie“. Sprachreport, 2010, 26 (2), 20–23. ISSN 0178–644X.

2009

 • SCHMIDT, Marek / VACHKOVÁ, Marie. Angaben zur deutschen Standardaussprache im entstehenden Großen Deutsch-Tschechischen Akademischen Wörterbuch. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, 2009, 3 (3), 25–39. ISSN 1802–6419.
 • ŠEMELÍK, Martin. Recenze: „Eigennamen im deutschen Wortschatz. Ein Lexikon“ (Köster, R.) Linguistica Pragensia, 2009, 19 (2), 111–112. ISSN 0862–8432.
 • ŠEMELÍK, Martin: Několik poznámek k lexikografickému zpracování německých antonym. Časopis pro moderní filologii, 2009, 91 (1), 37–44. ISSN 0862–8459.
 • VACHKOVÁ, Marie. Kookkurrenzprofile – künftiger Bestandteil des Wörterbuchartikels?. 1 vyd. Brno: Spáčilová, Libuše – Vaňková, Lenka (Hrsg.). Academicus. Germanistenverband der Tschechischen Republik, Institut für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik an der Philosophischen Fakultät, 2009. ISBN 978–80–87192–05–4.
 • VACHKOVÁ, Marie. Lexikografická synonyma, kookurenční profily a ekvivalentace německých abstrakt. Časopis pro moderní filologii, 2009, 91 (2), 78–89. ISSN 0862–8459.
 • VACHKOVÁ, Marie / BELICA, Cyril. Self-Organizing Feature Maps: Semiotic Interpretation and Possible Application in Lexicography. Interdisciplinary Journal for Germanic Linguistics and Semiotic Analysis, 2009, 13 (2/2008), 223–260. ISSN 1087–5557. Dostupné na: http://corpora.ids-mannheim.de/IJGLSA.pdf

2008

 • BIRKHAHNOVÁ, Edita – CHUDOMELOVÁ, Věra: K návrhu lexikografického popisu termínů v lexikální databázi LEXIKON 21. In: Lexikografie v kontextu informační společnosti. Sborník příspěvků z pracovního setkání Praha, 4.–6. 6. 2007. Praha, Ústav pro jazyk český, v. v. i., 2008, s. 47–57.
 • ŠEMELÍK, Martin. Recenze: „Kapitoly k německo-české metalexikografii“ (Vachková, M.)  Jazykovědné aktuality 45, 2008, č. 1–2, s. 59–60. Dostupné na:  http://jazykovednesdruzeni.cz/JA0812.pdf
 • VACHKOVÁ, Marie / STEYER, Kathrin. Kookkurrenzanalyse kontrastiv. Zum Nutzen von Korpusanalysemethoden für die bilinguale lexikographische Praxis – am Beispiel des GDTAW. In: Beiträge zur bilingualen Lexikographie. Praha: UK FF, 2008, ISBN 978–80–7308–217–8.
 • VACHKOVÁ, Marie. Německé jazykové slovníky v rukou začínajících historiků, archivářů a pracovníků příbuzných oborů. Archivní časopis, 2008, 58 (2), ISSN 0004–0398.
 • VACHKOVÁ, Marie (Hrsg.). Beiträge zur bilingualen Lexikographie. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978–80–7308–217–8.
 • VACHKOVÁ, Marie. Zur Bearbeitung der Adjektive im entstehenden Großen Deutsch-Tschechischen Akademischen Wörterbuch. In: Beiträge zur bilingualen Lexikographie. Praha: UK FF, 2008, ISBN 978–80–7308–217–8.
 • VACHKOVÁ, Marie. Recenze Ammon, Ulrich/ Bickel, Hans/Ebner Jakob et al. : Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. Verlag Walter de Gruyter, Berlin 2004. Časopis pro moderní filologii, 2008, 90 (2), ISSN 0862–8459.
 • VACHKOVÁ, Marie / KOMMOVÁ, Jaroslava. Fachwortschätze im allgemeinen Deutsch-Tschechischen Wörterbuch. In: Beiträge zur bilingualen Lexikographie. Praha: UK FF, 2008, ISBN 978–80–7308–217–8.

2007

 • VACHKOVÁ, Marie. Recenze Herberg, Dieter/Kinne, Michael/ Steffens, Doris (2004): Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deutschen. Unter Mitarbeit von Elke Tellenbach und Doris al-Wadi. Schriften des Instituts für deutsche Sprache. Band 11.. Časopis pro moderní filologii, 2007, 89 (1), 44–47. ISSN 0862–8459.
 • VACHKOVÁ, Marie. Severské reálie v německém jednojazyčném slovníku a jejich pozice při zpracovávání slovníku německo-českého. Několik poznámek k zapracování periferie slovní zásoby do slovníkového textu. Časopis pro moderní filologii, 2007, 89 (2), 81–102. ISSN 0862–8459.
 • VACHKOVÁ, Marie. Kapitoly k německo-české metalexikografii I. Praha: DeskTop. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. 1. vyd. 228 s. ISBN 978–80–7308–199–7.
 • VACHKOVÁ, Marie. Adjektive auf –bar in kontrastiver und korpuslinguistischer Sicht. Eine Metalexikographische Betrachtung. Linguistica Pragensia, 2007, XVII (2), 57;74. ISSN 0862–8432. Dostupné na: http://dlib.lib.cas.cz/3139/

2006

 • BIRKHAHNOVÁ, Edita: Botanická terminologie ve velkém všeobecném německo-českém překladovém slovníku. In: VARIA XIV. Zborník materiálov zo XIV. Kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8.–10. 12. 2004). Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2006, s. 147–149.

2005

 • VACHKOVÁ, Marie. Recenze Engelberg, S., Lemnitzer, L.: Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. Časopis pro moderní filologii, 2005, 87 (2), 103–107. ISSN 0862–8459.

2003

 • VACHKOVÁ, Marie. Der deutsch–tschechische Sprachvergleich im deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbuch. In: Brücken – Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2003. Praha: Lidové noviny – DAAD, 2003, s. 251–263. ISBN 80–7106–669–9.

2002

 • VACHKOVÁ, Marie. Wortbildung und zweisprachiges Woerterbuch. In: BARZ, Irmhild / FIX, Ulla / LERCHNER, Gotthard. Das Wort in Text und Woerterbuch. 1 vyd. Leipzig: Verlag der Saechsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. In Kommission bei S. Hirzel Stuttgart/Leipzig, 2002, Abhandlungen der Saechs. Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. Bd. 76, Heft 4, s. 119–126. ISBN 3–7776–1154–9.

1999

 • VACHKOVÁ, Marie. Bilinguale Lexikographie und Wortbildung: Das adjektivische Suffix –haft in kontrastiver Sicht. In: STROMŠÍK, Jiří / ŠIMEČKOVÁ, Alena / VACHKOVÁ, Marie. Germanistica Pragensia XIV. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze Karolinum, 1999, AUC Philologica 2, s. 143–150. ISSN 0567–8269.

1998

 • VACHKOVÁ, Marie. Recenze F. Čermák, Z. Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník. Slovo a slovesnost, 1998, 59, 305–308. ISSN 0037–7031.